Skip to main content
Start of main content

Duurzaam materialenbeheer: hoe pak je dat aan?

31 mei 2021

Door Suzanne van der Velde

De noodzaak voor efficiënt gebruik van grondstoffen is inmiddels algemeen bekend. Maar waar begin je?

Hoe staat het met circulariteit in Nederland? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft begin dit jaar de eerste integrale circulaire-economierapportage gepubliceerd en geeft daarmee handvatten om de transitie te versnellen. Deze versnelling is nodig: hoewel de grondstoffenefficiëntie de afgelopen jaren is toegenomen, waarschuwt het PBL dat het niet de goede kant op gaat. Het totale grondstoffengebruik is sinds 2010 nauwelijks veranderd. Ook is het aantal bedrijven met een circulaire strategie minder snel toegenomen dan het totaal aantal bedrijven. Dit vraagt om verandering, de vraag is alleen: hoe pak je dat aan?

Verschuif de focus: van recycling naar hogere R-strategieën

Het grootste deel van de circulaire bedrijven richt zich op recycling, reparatie en hergebruik. Deze R-strategieën waren al ingezet voordat de circulaire transitie begon, en zijn niet voldoende voor een transitie naar een circulaire economie. Om échte stappen te maken zijn nieuwe businessmodellen nodig, zijn deelplatformen nodig en is verandering van consumptiegedrag noodzakelijk. Dit laatste geldt niet alleen voor particulieren, maar juist ook voor organisaties.

Nederland doet het goed op het vlak van recycling: we recyclen 80 procent van ons afval en behoren daarmee tot de koplopers in Europa (PBL 2021). Echter, het gaat vaak over laagwaardige recycling. Als adviseurs op het gebied van Afval & Grondstoffen zijn we dagelijks betrokken bij de afvalketen. Bijvoorbeeld bij onze advisering aan gemeenten over effectieve manieren van inzamelen, en het verhogen van scheidingspercentages. Hier zien we steeds meer een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. Om de nationale doelen te halen is verschuiving naar hogere R-strategieën ook nodig in organisaties.

Zorg voor een gezamenlijk doel én een duidelijke strategie

Het is daarom goed om te zien dat steeds meer organisaties langetermijnambities gerelateerd aan het gebruik van materialen formuleren. Denk bijvoorbeeld aan 'circulair in 2050' of 'zero waste in 2030'. Om deze ambities vorm te kunnen geven is vertaling naar (kortetermijn-)strategie belangrijk. Dit houdt ook in dat je als organisatie goed moet kunnen bijsturen en regie houden in de materiaalketen.

Een succesvolle transitie van sectoraal omgaan met producten en grondstoffen naar circulair omgaan met grondstoffen kan alleen als de regie en sturing plaatsvindt op systeemniveau; dus op niveau van de hele organisatie en niet alleen vanuit een onderdeel.

Ons Material Flow Management-concept helpt bij het sturing geven aan ambities en doelstellingen over materiaalgebruik binnen organisaties. Dit gaat verder dan het omgaan met (afgedankte) producten, maar juist ook over het creëren van draagvlak en het betrekken van gebruikers en afdelingen. Wij zien daarbij dat organisaties kunnen sturen op beter beheer van materialen door ambities, inkoopprocessen, gebruik en afdanking goed op elkaar af te stemmen.

Stantec helpt organisaties bij het formuleren van ambities op het vlak van materiaalgebruik, de vertaling naar strategie en het in kaart brengen van implementatiestappen.

Benieuwd hoe uw organisatie stappen kan zetten?

Het formuleren van een heldere ambitie is dus stap één, vervolgens is het de uitdaging dat deze ambitie breed gedragen wordt binnen de organisatie én dat de ambitie en de gemaakte plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Bent u benieuwd hoe uw organisatie dit aan kan pakken?

Neem eens contact met ons op, we kijken graag eens samen naar uw situatie. 

End of main content
To top