Skip to main content
Start of main content

Symposium Toezicht

Voorjaar 2024, The Hague Conference Centre

Transparantie en vertrouwen

De Omgevingswet zet de driehoek burger, bedrijf en overheid centraal. De burger is in deze iedere persoon waarop het bedrijf een negatieve impact kan hebben, direct, indirect, nu of later, welke door de overheid is begrensd. In een klein land waarin de ruimte schaars is en de levensstandaard hoog, zijn we gebaat bij het goed functioneren van de driehoek. Belangrijke condities daarvoor zijn trans­parantie en vertrouwen. Het instrument ‘intern toezicht’ staat hierbij aan de basis.

In het omgevingsdomein verstaan we onder intern toezicht het planmatig inspecteren en controleren van het veiligheidsbeheerssysteem, van de staat en werking van technische installaties en van implementatie van de stand van de techniek. Dit is het vertrouwde domein van engineers en HSE-managers. Door de driehoek burger, bedrijf en overheid is een meeromvattende invulling van het instrument noodzakelijk: het stelselmatig (positief kritisch) toetsen van het beleid en de besluiten van de dagelijkse leiding van het bedrijf, rekening houdend met het publiek belang.

In dit symposium, georganiseerd door Safety Delta Nederland, Stichting Innovat.ION en Stantec, wordt de noodzaak om tot een meeromvattende vorm van intern toezicht te komen besproken.

Dit evenement bouwt voort op een eerdere symposium dat plaatsvond op 22 juni 2022. Toen bespraken we de uitgangspunten van horizontaal toezicht, de ervaring hiermee in andere toezichtdomeinen, waaronder de Belastingdienst, en de lopende pilots in het omgevingsdomein.

  • Datum:     Voorjaar 2024
  • Locatie:    The Hague Conference Centre, Den Haag

Op dit moment wordt in triple helix-verband onderzoek gedaan naar effectievere en efficiëntere vormen van regulering en toezicht op omgevingsveiligheid. Doel is een verdere verbetering van de veiligheidsprestaties van de bedrijven. De rode draad is een verandering in de toezichtsrelatie, waar dat kan. Het gaat dan om het versterken van de samenwerking tussen bedrijf en toezichthouder bij het verkrijgen van het best mogelijke controleresultaat bij het toetsen of aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Een eerste belangrijke stap is het zoeken naar een samenhangende, concrete beschrijving van wat we uiteindelijk willen.

Er lopen in dit kader een aantal projecten, waaronder:

  • Handvatten voor vertrouwen, een studie door de universiteit Nyenrode met als doel het benoemen van de uitgangspunten en principes waarop het vertrouwen tussen een proactief bedrijf en toezichthouder(s) dient te zijn gebaseerd.
  • Professionalisering Intern Toezicht (PIT), een pilot waarbij drie Brzo en drie bijna-Brzo-bedrijven betrokken zijn die zich bezighouden met oppervlaktebehandeling. Het doel is het verbeteren van de risicobenadering en het interne toezicht daarop binnen proactieve bedrijven, en dit te gebruiken bij het versterken van de toezichtsrelatie tussen een proactief bedrijf en de toezichthouders.
  • Van Regel Naar Risico (RNR), een pilot met twee Brzo en twee niet-Brzo-bedrijven en een omgevingsdienst met als doel het opdoen van ervaring met het toepassen van de risicobenadering door een proactief bedrijf als de basis voor een vergunningaanvraag en een te verlenen vergunning die aansluit bij de kenmerken van zo’n proactief bedrijf.

Deze projecten zijn nog in verschillende stadia van ontwikkeling. Op het symposium in voorjaar 2024 verwachten we voorlopige uitkomsten te kunnen delen. Dit geeft nieuwe inzichten en ervaringen over hoe effectief intern en extern toezicht de veiligheid verder kan verbeteren.

Voor wie? 

Directeuren van branches, bedrijven en hun externe toezichthouders, provinciale en gemeentelijke bestuurders en beleidsmakers vanuit de overheid die zich bezighouden met het thema horizontaal toezicht. 

Aanmelden

Aanmelden voor het symposium kan via de website van Safety Delta Nederland

Vragen?

Voor vragen over het evenement, neem contact op met Jorg Kemper via jorg.kemper@stantec.com.

Programma

Het programma bestaat uit drie keynotes met sprekers uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. Het thema horizontaal toezicht staat centraal in deze keynotes en er zullen praktische voorbeelden worden gedeeld. Daarna vindt een plenaire paneldiscussie plaats en we sluiten de dag af met een borrel.

Sprekers

Onder leiding van dagvoorzitter Pieter van der Zwet, zullen er mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid spreken.
Experts

Jaap Wijnker, Senior Consultant Overheidstoezicht

Maatschappelijke bewuste ondernemers zien zelf het belang van regelnaleving.

Niekol Dols, Strategisch Portfoliomanager

Mijn doel? Verbindend en integraal werken aan maatschappelijke opgaven. Met mensen, en vanuit inhoud. Go big or go home…

Evelien Smit, Business Development Manager & Senior HSE Consultant

Problems only exist for those who don't look for solutions – Simon Sinek

Pieter Aarsen, Projectmanager

Wet- en regelgeving zijn niet bedoeld om het ondernemen onmogelijk te maken. Samen zoeken naar de ruimte zonder de leefomgeving tekort te doen, is mijn uitdaging.

Arna Stockmann, Omgevingsmanager

De puzzel is pas compleet wanneer we écht integraal gaan denken. Ik puzzel graag mee om alles op de juiste plek te leggen.

Jaap Wijnker

Senior Consultant Overheidstoezicht

Niekol Dols

Strategisch Portfoliomanager

Evelien Smit

Business Development Manager & Senior HSE Consultant

Pieter Aarsen

Projectmanager

Arna Stockmann

Omgevingsmanager

End of main content
To top