Skip to main content
Start of main content

5D, vijfdimensionaal inzicht in bodemdata

10/26/2016 DELFT, TSX, NYSE:STN

MWH, nu onderdeel van Stantec, lanceert 5D, een nieuwe oplossing voor het in beeld brengen van grondwaterverontreinigingen, waarmee zowel het beheer van bodemgegevens als de monitoring van verontreinigingen en het proces van besluitvorming over de inzet van saneringsbudgetten voorgoed verandert. Door unieke 3D-visualisaties samen te brengen met de dimensies tijd en kosten geeft 5D inzicht in hoe een grondwaterverontreiniging zich in de tijd beweegt en handvatten voor een optimale besteding van het beschikbare budget.

Interpretatie van bodem- en meer specifiek grondwaterverontreinigingen gebeurt meestal op traditionele wijze, met een laagsgewijze weergave van de contouren van een grondwaterverontreiniging op verschillende diepten. Het verband tussen de verschillende bodemlagen is hieruit niet direct af te leiden en ook het berekenen van verontreinigde bodemvolumes en bijbehorende verspreiding blijft vaak een inschatting. 5D visualiseert, gebruikmakend van een driedimensionale interpolatie van de verschillende meetpunten op x-, y- en z-coördinaten, op unieke wijze bodemverontreinigingen, inclusief een berekening van de verontreinigde bodemvolumes en de hierin aanwezige vracht. Met deze output wordt een volledig gedigitaliseerd conceptueel model van de bodemverontreiniging volgens de NTA 5755 opgesteld, eenduidig en duidelijk voor alle betrokkenen. De output van 5D kan daarnaast geëxporteerd worden naar software voor het modelleren van stoftransport van verontreinigingen in het grondwater en het doen van voorspellingen aan de hand van afbraakmodules (Visual ModFlow).

Hiermee wordt een duidelijke onderbouwing gegeven aan het kwantificeren van verspreidingsrisico’s van grondwaterverontreinigingen en het voorspellen van het gedrag over een langere periode (artikel 37 van de Wet bodembescherming). Door reguliere periodieke herhaling van de monitoring geeft 5D een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de verontreiniging en de manier waarop deze zich in de bodem verspreid heeft en mogelijk zal verspreiden. Dit inzicht in de tijd geeft de mogelijkheid om op een slimme manier af te wegen hoe monitorings- en saneringsprojecten worden voortgezet, bijgestuurd of beëindigd kunnen worden. Gelijktijdig met deze afweging wordt een zorgvuldige onderbouwing gegeven aan de hiervoor benodigde en te reserveren budgetten. Met 5D kunnen de kosten van verschillende scenario’s worden doorberekend. Dit is niet alleen van belang voor het beperken van de uitgaven, het geeft ook de zorgvuldige onderbouwing voor de benodigde en te reserveren budgetten.

Rik de Visser, Business Line Manager Infrastructuur: “Het maken van bruikbare informatie uit grote hoeveelheden data is een specialiteit van MWH. 5D is daar een schitterend voorbeeld van. Nog niet eerder hadden we de kans om voor alle betrokken partijen, van technici tot beleidsmakers en omwonenden, een echt beeld te scheppen van een bodemverontreiniging. Met 5D maken we een enorme stap voorwaarts: het in beeld brengen maakt het zowel eenvoudiger om beslissingen te nemen, als om deze uit te leggen. Een nieuwe dimensie in het beheer en interpretatie van bodemgegevens.”

Meer informatie over 5D

End of main content
To top