Skip to main content
Start of main content

Samenwerken aan een toekomstbestendige woonlocatie in Welberg: ruime kavels te koop in het rustige landelijke gebied

OOSTERHOUT, TSX, NYSE:STN

Het ontwikkelproject aan de Welbergsedijk 51 in Steenbergen heeft een mijlpaal bereikt. De kavels op het perceel van initiatiefnemer Gebr. Jacobs zijn in de verkoop gegaan. De schuren op de locatie aan de Welbergsedijk, die in het verleden een agrarische functie hadden, maken plaats voor zeven ruime bouwkavels. Een toekomstbestendige woonlocatie.

Samen onze leefomgeving creëren

AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec, is vanaf de eerste stap betrokken bij dit project, waarin we nauw samenwerken met de initiatiefnemer en de gemeente Steenbergen. We ondersteunen dit project op meerdere fronten.

Planfase: de wijziging van het bestemmingsplan

In de planfase heeft het team samen met de initiatiefnemer de wensenkaders voor de ontwikkeling in beeld gebracht, waarna we een passend stedenbouwkundig plan binnen de landelijke omgeving hebben opgesteld. Vervolgens hebben we de afstemming met de gemeente verzorgd rond het indienen van het principeverzoek en het verkrijgen van een principeakkoord van het College van de gemeente Steenbergen. We hebben daarop het bestemmingsplan opgesteld, waarin de toelichting, regels, verbeelding, landschappelijk inpassingsplan zijn opgenomen.

In deze fase heeft het team ook verschillende omgevingsonderzoeken uitgevoerd, waaronder bodemonderzoek, watertoets, akoestisch onderzoek, stikstofonderzoek, een quickscan flora- en fauna, en archeologisch onderzoek. Daarnaast hebben we de omgevingsdialoog gevoerd samen met de initiatiefnemer en de gemeente, inclusief het behandelen en verwerken van inspraakreacties en zienswijzen. Het bestemmingsplan is eind 2020 onherroepelijk geworden, waarmee de weg vrij is om op de locatie zeven vrijstaande woningen te realiseren.

Ter voorbereiding op de civieltechnische uitwerking en de daadwerkelijke verkoop van de woningen ondersteunde het team bij een aantal processen:

Voorbereiding civieltechnische uitwerking

Inventarisatie kaders voor inrichting buitenruimte, o.a. ontsluiting middels parallelweg, groen, waterhuishouding, kabels en leidingen, vergunningenscan: in beeld brengen en aanvragen van de benodigde vergunningen voor uitvoering, opstellen van een boven- en ondergronds definitief ontwerp, diverse overleggen met de gemeente en overige belanghebbenden zoals het waterschap en de kabel- en leidingbeheerders, uitvoeren benodigde onderzoeken: tereininmeting, verlichtingsberekening, waterhuishoudkundig plan, verhardingsadvies, grondonderzoeken, opstellen definitief ontwerp en matenplan voor de verkoop van de woningen.

Voorbereiding verkoop woningen

Afstemming met- en informeren van potentiële kopers over de plannen, optimaliseren verkavelingsplan n.a.v. de huidige marktvraag (samen met makelaar), maken exploitatieopzet van de ontwikkeling, vormgeving en opmaak verkoopbrochure en bouwbord.

Wanneer het ontwerp definitief is en de woonkavels zijn verkocht, stelt AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec, een contract (RAW-bestek) op voor de civieltechnische aannemer.

Daarna wordt de aanbestedingsprocedure verzorgd, zodat de kavels ook daadwerkelijk bouw- en woonrijp kunnen worden gemaakt en opgeleverd voor potentiële kopers.

Vragen of interesse?

Heeft u zelf plannen heeft om een locatie te ontwikkelen en zoekt u hierin ondersteuning? Neem dan contact op met Kevin Jansen van AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec. Voor vragen over de verkoop van de woningen en de woningbouwkavels aan de Welbergsedijk, kunt u contact opnemen met Breure & Breure makelaardij.

End of main content
To top