Skip to main content
Start of main content

Begeleiding grondverzet Spoorzone Delft

Raamcontract bodem, grondstromen, Arbo en veiligheid voor de ontwikkeling van Spoorzone Delft

 • 2.3KM

  lange spoortunnel

 • 1,2m

  m3 grond

 • 9335

  BRL Certificering

 • Delft, Nederland

  Delft, Nederland

Ondersteuning voor de grondstromen, Arbo en veiligheid bij de ontwikkeling van Spoorzone Delft

Bij de ontwikkeling van Spoorzone Delft, een ondergronds station en spoortraject van circa 2,4 km, is naar schatting 1,2 miljoen m3 grond van variabele kwaliteit vrijgekomen. Voor dit project hebben we ondersteund bij de beslissingen over de manier van omgaan met deze grond en alle bodemsaneringen, arbo-, veiligheids- en milieuzaken die betrekking hebben op dit grootschalige grondverzet.

Samen met de opdrachtgever hebben we ervoor gekozen om de vrijkomende grond conform BRL 9335 te certificeren. Onderdeel van een BRL 9335 certificering is het steekproefsgewijs controleren of de informatie uit de verwachtingswaardenkaart overeenkomt met de praktijk. Hiertoe zijn per bodemkwaliteitsklasse partijen grond van 2.000 ton gekeurd conform Besluit bodemkwaliteit. De bovengrond werd als ‘Industrie’ geclassificeerd en de ondergrond als klasse ‘AW2000’, op basis waarvan een kwaliteitshandboek vrijkomende grond werd opgesteld dat is geauditeerd door KIWA. Het verkregen BRL 9335 certificaat maakt het mogelijk om grond uit grootschalige projecten op een betrouwbare en milieuhygiënisch verantwoorde manier te kwalificeren. Daarnaast verhoogt de certificering de efficiëntie en levert het een significante kosten- en CO2-besparing op.

De spoortunnel gaat dwars door Delft en ligt langs enkele monumentale en/of op staal gebouwde panden. Dit stelt hoge eisen aan de bouwmethode en het vakmanschap van de aannemer. Voor de bouw van de spoortunnel wordt gedeeltelijk gebruikt gemaakt van de ‘wanden-dakmethode’, een trillings- en geluidsarme bouwmethode waarbij de diepwanden een diepte van 24 m-mv bereiken. Waar mogelijk wordt gewerkt met een traditioneel ontgraven bouwkuip binnen damwanden.

In de aanloop naar de daadwerkelijke tunnelbouw is veel onderzoek gedaan naar de bodemopbouw en het grondwaterregime. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande lithologische gegevens, aangevuld met actuele data. Op basis van de lokale bodemopbouw en bekende bodemverontreinigingen is een verwachtingswaardenkaart opgesteld, die als handleiding diende voor het geplande grondverzet. Daarnaast is het gehele traject onderzocht op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, asbestverdacht en overig bodemvreemd materiaal, en beschermde plant- en diersoorten.

Digitaal ondergrondmodel
Uniek binnen dit project is ons via internet beschikbare ondergrondmodel, waarin gegevens van de bodemopbouw gecombineerd worden met uitvoeringsaspecten. Hierdoor ontstaat inzicht waar en wanneer de diverse grondsoorten zoals klei, veen, leem en zand vrijkomen. Door verschillende belanghebbenden (o.a. opdrachtgever, grondstromencoördinator en bevoegd gezag) inzage te geven is het voor alle partijen inzichtelijk waar en wanneer welke grond vrijkomt, en waar deze wordt toegepast of afgezet. Ook is de actuele omvang van bestaande verontreinigingen gemodelleerd.

Binnen dit omvangrijke, integrale project is door Stantec maatwerk geleverd. Het project bevat veel verschillende disciplines, waarbij we onze expertise op het gebied van bodem en infrastructuur hebben ingezet. De werkzaamheden zijn gestart in 2010. Het vrijkomen van grond vindt gefaseerd plaats.

In een oogopslag

Partners
 • Combinatie CrommeLijn

Markten


 • Openbare ruimte & Omgevingsadvies

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top
Run Modes: s7connect,crx3,nosamplecontent,publish,crx3tar
Build Version: 2.5.0.8
Build Date: 2022-43-28 08:43:59