Gebouwde omgeving

01 05

De gebouwde omgeving staat voor een enorme transitie

Ongeveer 8 miljoen woningen en meer dan 1 miljoen utiliteitsgebouwen moeten in 2050 van het aardgas af én vrijwel CO2-neutraal zijn. Dit is een complexe opgave waar iedereen mee te maken krijgt. Gemeentes hebben de regie met het opstellen en uitvoeren van lokale duurzaamheidsambities, vastgesteld in de transitievisie warmte (TVW), omgevingsvisie en regionale energiestrategie (RES). Starten met het verduurzamen van woningen, maatschappelijk en bedrijfsvastgoed kan een belangrijke stap zijn.

Mijn ambitie? Het zetten van concrete stappen naar de gezamenlijke stip op de horizon: duurzame waardecreatie.

Lidewij Kemp Teamleider Gebouwde Omgeving

Energierapporten voor DUMAVA-subsidieaanvraag

Op 18 september 2023 opent vanuit de RVO de tweede ronde van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Ons team is gespecialiseerd in het opstellen van energierapporten, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke mogelijkheden om te verduurzamen het beste passen bij het gebouw. We helpen graag bij de voorbereidingen voor de subsidieaanvraag. Lees meer

Routekaart duurzame vastgoedportefeuille

Een routekaart helpt u om realistische en haalbare duurzaamheidsambities vast te stellen en te vertalen in concrete vervolgstappen. In een integrale analyse wordt gekeken naar de bouwkundige, wettelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid van verduurzamingsmaatregelen. Met gedegen technische en financiële kennis maken we een businesscase die een handvat biedt voor besluitvorming door het overzicht van de te verwachten investeringen en besparingen op de energierekening en de CO2-uitstoot na uitvoering van de maatregelen.

Maatwerk. Want elke situatie is anders.

Elke verduurzamingsopgave betekent maatwerk. Wij adviseren gemeenten en bedrijven over verduurzaming van gebouwen die onderdeel maken van de gebouwde omgeving: maatschappelijk vastgoed, bedrijven(terreinen) en woningen.

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed
Verduurzamen van gemeentelijk/maatschappelijk vastgoed is uitdagend door de grote diversiteit aan gebouwen, gebruiksfuncties en (mogelijke) huurder/ verhuurder verhoudingen. Als gemeente wilt u graag een voorbeeldrol nemen en inwoners en ondernemers inspireren. Maar wat is nu de beste route? Wij helpen u graag van visie naar besluitvorming en uitvoering in een integraal en gedragen plan.

Duurzame bedrijventerreinen
Het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook vanuit strategisch en economisch oogpunt de juiste weg. Bovendien kan er synergie met de omgeving zijn, door bijvoorbeeld levering van restwarmte of samenwerking in/met coöperaties. U wilt hier graag mee aan de slag, maar waar liggen de economische kansen? Welke concrete maatregelen zijn interessant? Wat is de beste volgorde en geeft de grootste impact?

Duurzame/aardgasvrije woningen
Vanaf 2022 starten gemeentes met uitvoeringsplannen om woningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Het is een grote uitdaging om deze plannen realistisch, betaalbaar en haalbaar te maken én voldoende draagvlak te creëren. Hoe kan de gemeente het meest effectief acteren om haar eigen ambities waar te maken? Hoe kan een gemeente haar inwoners het beste adviseren en meenemen in de transitie? Voor meer over het verduurzamen van woningen: zie onder andere Wijkuitvoeringsplannen, Dubbel Duurzaam en het Energieloket.

Waar kunnen we u mee helpen?
Vanuit de ervaring van Driven by Values, zijn we gespecialiseerd in alle trajecten die aan deze opgave bijdragen: van visie- en strategievorming tot uitvoeringsplannen, financiering, subsidies en het creëren van draagvlak voor besluitvorming. Door middel van een integrale analyse bepalen we mogelijke maatregelen voor uw gebouw of vastgoedportefeuille. Hierbij kijken we niet alleen naar de technische staat, maar ook naar gebruikers, omgeving en de visie van de gemeente, het bedrijf of andere gebouweigenaar. Vervolgens geven wij advies over passende financierings- en uitvoeringsvormen. Zo komen we tot een totaalstrategie en/of uitvoeringsplan, waarbij technische aanpassingen voor energiebesparing en duurzame opwek samen op gaan met maatregelen in gebruik en goede monitoring.

Uitvoeringsplan maatschappelijk en commercieel vastgoed

In een uitvoeringsplan bekijken we de financiële en technische haalbaarheid van verduurzamingsopties voor de vastgoedportefeuille in detail en maken afwegingen over prioriteiten en volgorde. Dat komt bij elkaar in een procesplan voor realisatie. In dit uitvoeringsplan wordt ook de financiering en mogelijke subsidies meegenomen. Ook adviseren wij over energiemonitoring en management tijdens en na uitvoering. Zo krijgt u inzicht of de verwachte besparing op de energierekening en de afname in CO2-uitstoot ook daadwerkelijk behaald wordt.

Aanbesteding: de juiste partij voor uw plannen

We adviseren gemeenten en bedrijven in aanbestedingstrajecten: met het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, het vaststellen van de technische eisen en met de selectie- en gunningsfase. Hierbij bepalen we samen met u welke aanbestedingsvorm (bijvoorbeeld aanbesteden op basis van bestek, of DBFM, etc.) het beste bij uw organisatie en bij het werk past.

Energiescan

Een energiescan is in feite een eerste analyse, waarop advies wordt gebaseerd over verduurzaming en energiebesparing. Een dergelijke scan kan op verschillende schaal- en detailniveaus worden uitgevoerd. Als het gaat om maatschappelijk vastgoed en/of utiliteit, kan het gaan om één gebouw, een groep gebouwen of bijvoorbeeld een heel bedrijventerrein. Bij woningen kan het gaan om een heel appartementencomplex of een individuele woning. Lees meer

Energie-audits

De overheid heeft de afgelopen jaren plichten ingesteld om bedrijven en ondernemingen bewust te maken van hun energiegebruik én van de mogelijkheden om energie te besparen: de EED-auditplicht en de energiebesparingsplicht. Onze specialisten kunnen in kaart brengen welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor uw bedrijf of instelling door de verwachte investering, besparing en terugverdientijd te berekenen. Lees meer

Energiemonitoring en -management

Bij energiemonitoring wordt op basis van beschikbare data een analyse gemaakt van het energiegebruik. Hiermee wordt inzicht verkregen in de energieprestaties van gebouwen: is het energieverbruik hoog? Wat kan hier de oorzaak van zijn? Vervolgens wordt bepaald welke concrete maatregelen er mogelijk zijn om dit te reduceren; dit noemen we energiemanagement.

Groene daken en gevels

Wilt u als gemeente meer bijdragen aan de klimaatdoelen maar heeft u geen capaciteit/tijd om stimuleringsregelingen Groene daken en gevels op te stellen? Maak dan gebruik van onze expertise. We hebben ervaring met het opstellen van deze stimuleringsregelingen. Daardoor hebben we inzicht in hoe andere gemeenten deze regeling succesvol hebben ingepast en waar mogelijke knelpunten zitten. Zo kunnen we de regeling op maat maken voor uw gemeente.

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.