Ecologie

Een duurzame toekomst begint bij onderzoek

Een gebiedsontwikkeling in het buitengebied, een transformatie van een binnenstedelijk gebied of de voorbereiding van bijvoorbeeld een baggerwerk kan niet zonder een ecologisch onderzoek en advies. Stantec biedt onze opdrachtgevers al jaren advies, onderzoek, begeleiding en planvorming op het gebied van ecologie en natuur.

Samen met collega’s en klanten ontwikkelingen en kansen voor beiden mogelijk maken.

Marcel van den Brink Business Line Manager Ruimtelijke Ontwikkeling

Wanneer is onderzoek nodig?

De noodzaak voor ecologisch onderzoek is vastgelegd in wet- en regelgeving. Bij ruimtelijke ingrepen, zoals gebouwen slopen, nieuwbouw realiseren, bomen kappen, sloten baggeren of dempen en kabel- en leidingwerkzaamheden is dit onderzoek vooraf noodzakelijk. Hierdoor kunnen natuurwaarden in de ontwikkeling behouden worden en mogelijk zelfs versterkt worden. Het is verplicht om te toetsen of de geplande werkzaamheden een (nadelig) effect kunnen hebben op aanwezig beschermde plant- en diersoorten.

Quickscan

Voor de eerste toetsing gebruiken we een quickscan flora en fauna. Hiermee onderzoeken we of de ontwikkelingen effect kunnen hebben op aanwezige plant- en diersoorten en omliggende natuurgebieden, zoals Natura-2000 gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. Als een negatief effect voldoende uitgesloten kan worden, zijn er geen verdere verplichtingen voor de ruimtelijke ontwikkeling of het werk. Als we een negatief effect niet kunnen uitsluiten, dan is gericht aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Nader onderzoek

Dit onderzoek is soortspecifiek en vaak seizoensgebonden. Stantec biedt nader onderzoek naar onder andere de huismus, de gierzwaluw, roofvogels, vleermuizen, reptielen, amfibieën en vissen. En ook andere beschermde flora en fauna en invasieve soorten.

Mitigatie en ontheffing

Als door nader onderzoek een beschermde soort is aangetoond zijn mitigerende maatregelen vaak noodzakelijk, zoals het ophangen van vleermuis- en roofvogelkasten, het plaatsen van inbouwstenen voor de huismus en de gierzwaluw en het gebruiken van vleermuisvriendelijke verlichting in de openbare ruimte. Hierdoor beperken we de schade aan de soort zoveel mogelijk. Ook kan een ontheffing of vergunning nodig zijn voorafgaand aan de ruimtelijke ingreep. Onze adviseurs schrijven deze plannen en verzorgen de ontheffingsaanvragen.

Begeleiding en planvorming

Ook bieden we begeleiding op verschillende ecologische vlakken. In sommige situaties moet een ecoloog namelijk aanwezig zijn tijdens de ruimtelijke ingreep om schade aan soorten te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het controleren van de aanwezigheid van vleermuizen in de spouwmuur, voordat een woning gesloopt wordt. Ook bieden we advies voor het maken van ruimtelijke plannen, zoals natuurinclusief bouwen, biodiversiteit versterken door slimme ontwerpen en (breed) toepasbare adviezen creëren voor aannemers en gemeentes.
Onze experts

Matthijs Ruytenburg, Consultant Bodem & Ecologie

We moeten leren leven met wat de ruimte ons geeft, inclusief natuur en alles wat leeft.

Marcel van den Brink, Business Line Manager Ruimtelijke Ontwikkeling

Samen met collega’s en klanten ontwikkelingen en kansen voor beiden mogelijk maken.
Marcel van den Brink Business Line Manager Ruimtelijke Ontwikkeling Neem contact op

Jasper van Kessel, Consultant Bodem & Ecologie

De opgave in ons land is om mens en natuur samen naast elkaar te laten leven, zodat onze leefomgeving groener en gezonder wordt.

Maarten Bruring, Projectmanager en Toezichthouder

Een goede uitkomst is eerlijk, duurzaam en wordt ondersteund door iedereen die betrokken is in het proces.

Matthijs Ruytenburg

Consultant Bodem & Ecologie

Marcel van den Brink

Business Line Manager Ruimtelijke Ontwikkeling

Jasper van Kessel

Consultant Bodem & Ecologie

Maarten Bruring

Projectmanager en Toezichthouder

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team