Wat zijn voor uw project de meest kritische aspecten, bijvoorbeeld als u wilt bemalen? We maken een onderbouwde technische afweging tussen bemalingswijzen, risico’s als opbarsting of het optreden van zettingen en eventueel te nemen maatregelen. We bieden u concrete oplossingen om uw project beheerst uit te voeren. Onze oplossingen hebben de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s op basis van uw wensen. Deze garanderen een goed besluit in het spanningsveld tussen uitvoerbaarheid (bijv. in deeltracés bemalen) en risicobeperking (zoals het aanbrengen van damwanden, interceptiebemaling).

Bij onze geohydrologische beschouwingen maken wij gebruik van onze kennis van en ervaring met andere vakgebieden zoals civiele techniek, geotechniek, stedelijk water, GIS en datagebruik, kabels en leidingen en milieukunde.

We kunnen onder meer van dienst zijn voor de volgende zaken:

Grondwatermonitoring: Opstellen van meetplannen aan de hand van analyses van onder meer bebouwing, bodemopbouw, geregistreerde klachten, funderingswijze, grondwatertrappen etc. op basis waarvan een onderbouwd en efficiënt grondwatermeetnet opgesteld wordt.

Grondwatermodellering: Aan de hand van de vraag kijken we wat de meest effectieve software is voor uw project en simuleren we de situatie voorafgaand aan de ingreep. Na kalibratie en validatie kan de historische, huidige en toekomstige situatie worden gesimuleerd voor een verontreiniging of een ingreep in het grondwaterregime. Wij geven effecten op grondwaterstanden begrijpelijk weer middels isohypsen en stroombanen en maken nadelige invloeden, zoals de verspreiding van een verontreiniging, inzichtelijk middels figuren of een 3D-visualisatie. Ons advies over de te nemen (beheers)maatregelen is praktisch en uitvoerbaar.

Zettingen: Beheerste zettingen tijdens de bouw en in de gebruiksfase zijn cruciaal voor de prestaties van een object. We begeleiden onze opdrachtgevers met een passend zettingsadvies of een advies over bouwrijp/woonrijp maken, in combinatie met een balans voor grondstromen, voorbelasting, monitoring, zakbaakanalyse en omgevingsbeïnvloeding.

Bemalingsadvies: Bij tijdelijke bronbemalingen is een bemalingsadvies benodigd voor de aanvraag van een onttrekkingsvergunning of het doen van een melding. We werken hierbij in lijn met de BRL12000 (SIKB) en denken met onze klanten mee over potentieel optredende risico’s.

Grondwatermeetnet: Middels een grondwatermeetnet wordt inzicht verkregen in grondwateroverlast en -onderlast en bijvoorbeeld het effect van ingrepen in het grondwaterregime. Is uw doel om te voldoen aan de Wet gemeentelijke grondwaterzorgplicht, het doen van een nulmeting of de bepaling van de grondwaterstromingsrichting, we denken met u mee. We stellen een grondwatermeetplan op, rollen dit uit, verzorgen de ICT-omgeving om de data om te zetten naar informatie en onderhouden uw meetnet. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld uw bewoners gerust stellen door de communicatie via de website en een klachtenmeldpunt helder en gestructureerd op te zetten.

Tijdreeksanalyse van grondwaterdata: Een grondwateronttrekking, baggerwerkzaamheden of een andere ondergrondse ingreep beïnvloedt de grondwaterhuishouding. Dit kan negatieve effecten hebben op kabels- en leidingen, kunstwerken, landbouw en natuur. Stantec gebruikt tijdreeksanalyses om het effect van een ruimtelijke ingreep te bepalen. De interpretatie van meetwaarden via tijdreeksanalyse is accuraat, historische data wordt nauwkeurig gesimuleerd, een ingreep in het regime is duidelijk zichtbaar en er kan een voorspelling worden gedaan voor de toekomst. Voor een asseteigenaar is het hiermee mogelijk om de effecten van een ingreep van derden vast te stellen. En als opdrachtgever/aannemer maakt u inzichtelijk of het effect door uw ingreep komt of dat het een gevolg is van de natuurlijke fluctuatie. Dit helpt beide partijen om vroegtijdig een gesprek te voeren over signaalwaarden en verantwoordlijkheden, dat gebaseerd is op feiten. 

Tijdreeksen van de gemeten grondwaterstand (blauw) en de gesimuleerde grondwaterstand door middel van tijdreeksanalyse (rood) waarmee het datahiaat verholpen is.
Onze experts

Wouter Hoogenraad, Businesslinemanager Infrastructuur

Alleen als we over onze eigen schaduw stappen en handelen vanuit algemeen belang zijn we succesvol.
Wouter Hoogenraad Businesslinemanager Infrastructuur Lees meer

Hilbert Weemstra, Projectmanager

Het is de leukste uitdaging om als team met veel plezier zo goed mogelijk invulling te geven aan de wensen van onze klanten.

Wouter Hoogenraad

Businesslinemanager Infrastructuur

Hilbert Weemstra

Projectmanager

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team