Hoe organiseer je vooruitgang én draagvlak tegelijk?

Als bestuurder in een gemeente wordt u geconfronteerd met grootschalige opgaven. Van het gas af, woningen bouwen, anticiperen op een veranderend klimaat... Het zijn onderwerpen die op wijkniveau invulling moeten krijgen, terwijl we met beperkte middelen, tijd en beschikbare fysieke ruimte ook tegemoet willen komen aan de uitdagingen van vandaag en de wensen van de bewoners in de gemeente. 

Maar hoe? Hoe zorg je voor overzicht, besluitvorming op basis van integrale afweging van belangen, en oplossingen die écht iets bijdragen? En dan ook nog zodanig dat de belanghebbenden in de wijk maximaal worden voorzien in hun behoeften aan inspraak, informatie en participatie?

Het programma Wijken van de Toekomst helpt bestuurders van gemeenten om de grote opgaven in behapbare onderdelen een plek te geven in de wijk, afgestemd op de unieke eigenschappen van de wijk en de wensen van de bewoners en organisaties. 

Als basis: de nulmeting

Wijken van de Toekomst baseert zich op een scoremethodiek, die wordt gekoppeld aan zes thema’s: Circulariteit, Energie, Klimaatadaptatie, Leefbaarheid en Gezondheid, Milieukwaliteit, en Mobiliteit. Op basis van een vaste set criteria krijgt iedere wijk per thema een score van -5 tot +5, afgezet ten opzichte van een norm (0-lijn). Het resultaat delen we in een overzichtelijk dashboard, waarop in één oogopslag duidelijk wordt hoe een wijk scoort op de verschillende thema’s. De nulmeting leveren we in twee fases, light en compleet. Meer informatie

Doelen stellen

Om voor iedere afzonderlijke wijk de opgave per thema te bepalen is het noodzakelijk te bepalen hoe de doelsituatie er per wijk uitziet. Doelen stellen doen we vanuit drie perspectieven: de nulnorm, zoals verwerkt in de schaalverdeling -5 tot +5. De politiek-bestuurlijke doelen: op welke thema’s wil de gemeente extra of juist minder investeren? De omgevingsdoelen: Op welke thema’s willen de belanghebbenden in de wijk extra of juist minder investering zien. Op basis hiervan kan de verbeteropgave worden opgesteld.

Adviesmodules

Met de opgave per wijk per thema als uitgangspunt kan nagedacht worden over verbetermaatregelen. We bieden adviesmodules aan, waaruit een set aanbevolen maatregelen volgt die zijn afgestemd op de unieke karakteristieken van de wijk. Vanuit Wijken van de Toekomst schakelen we met onze collega’s en samenwerkingspartners, om te komen tot een of meerdere verbeterscenario’s. We leggen de verbinding tussen alle opgaven, de structurele maatregelen en quickwins. Het is aan u om te kiezen welk scenario het meest passend is voor de wijk.

Uitvoeringstraject

De uitvoeringsfase is gebaseerd op samenwerking en maatwerk. Per geadviseerde maatregel bepalen we in onderling overleg hoe we deze zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen implementeren, in samenspraak met de omgeving.

De thema's

Circulariteit

Het duurzamer omgaan met grondstoffen, onderdelen en producten is essentieel. Door met een circulaire blik te kijken, wordt efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen gemaximaliseerd en wordt afval verminderd en beheerd. Maar hoe heeft u hier als gemeente op wijkniveau invloed op? In hoeverre verschillen (bewoners in) wijken ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld op gebied van afvalproductie- en inzameling? En welke maatregelen kan de gemeente hiervoor treffen? Binnen het thema circulariteit wordt dit in beeld gebracht, waardoor ook de koppeling met andere opgaven kan worden gemaakt.

Energie

De opgaven uit het klimaatakkoord zijn helder: In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en in 2050 is het energiesysteem in Nederland CO2 emissievrij. Maar wat betekent dat voor uw gemeente en hoe vertaalt u dit in een opgave en aanpak op wijkniveau? Hoe kies je voor een optimale mix van maatregelen en welke impact is haalbaar door maatregelen op wijkniveau? Binnen het thema Energie wordt concreet antwoord gegeven op deze vragen.

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze (leef)omgeving. Een gezonde, groene en robuuste leefomgeving moet ervoor zorgen dat de leefomgeving aantrekkelijk blijft bij hitte en hevige neerslag; tegelijk moet deze langere periodes van relatieve droogte kunnen weerstaan. Maar hoe klimaatbestendig zijn de woonwijken op dit moment? Aan welke knoppen kan worden gedraaid om ervoor te zorgen dat de woonwijken klimaatbestendig worden? En kan resultaat vooral worden bereikt door te investeren in de openbare ruimte, liggen de meeste kansen op de particuliere gronden, of is een combinatie hiervan optimaal. Binnen het thema ‘Klimaatadaptatie’ wordt concreet antwoord gegeven op deze vragen.

 

Leefbaarheid & gezondheid

De bewoners maken de wijk. In een Wijk van de Toekomst zijn de voorzieningen en inrichting van de openbare ruimte afgestemd op de (toekomstige) bewoners. Ook is gezondheid essentieel. Een brede welvaart voor iedereen is mogelijk wanneer er voldoende aandacht is voor fysieke en geestelijke gezondheid. Dit vraagt om een gezondheidsbevorderende aanpak van projecten en maatregelen in de fysieke leefomgeving. Dus zijn in en rondom de wijken voorzieningen aanwezig? Hoe ervaren de bewoners dit? En welke kansen zijn er om de leefomgeving zo in te richten dat dit de gezondheid stimuleert? Binnen het thema ‘Leefbaarheid en Gezondheid’ wordt dit in beeld gebracht, met grote aandacht voor de (toekomstige) bewoners van de wijken.

Milieukwaliteit

In een Wijk van de Toekomst is geen sprake van een grote milieubelasting en is ruimte voor natuur. Een goede lucht-, water- en bodemkwaliteit, de afwezigheid van licht-, geur- en geluidshinder zijn randvoorwaarden voor een toekomstbestendige wijk. De leefomgeving dient hierin te worden beschermd. Daarnaast is een balans met natuur en is sprake van een hoge (kans voor) biodiversiteit in de wijk. Maar wat heeft nu het meeste impact op de milieukwaliteit in de wijken? En is er voldoende ruimte voor biodiversiteit? Binnen het thema ‘milieukwaliteit’ wordt dit inzichtelijk gemaakt en wordt in beeld gebracht met welke maatregelen in de wijk hier concreet aan kan worden bijgedragen.

Mobiliteit

In een inclusieve samenleving is goede toegang tot veilige, betaalbare en duurzame vervoerssystemen voor iedereen. Denk aan verkeersveiligheid, toegang tot openbaar vervoer, deelvoertuigen en weinig parkeer- en filedruk. Maar hoe toekomstbestendig is de mobiliteit in de woonwijken op dit moment? En welke maatregelen zijn, rekening houden met de transitie naar duurzame mobiliteit, nu geschikt. Hierop wordt binnen het thema ‘Mobiliteit’ inzicht in gegeven.

Onze experts

Jeremy Slingerland, Senior Adviseur

Complexe problemen los je zelden eendimensionaal op. Het verbeteren van de fysieke leefomgeving vraagt om een optimale inzet van mensen, techniek, informatie en beleid.

Niekol Dols, Operations Portfolio Manager

Mijn doel? Verbindend en integraal werken aan maatschappelijke opgaven. Met mensen, en vanuit inhoud. Go big or go home…

Kevin Jansen, Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling & Duurzaamheid

De opgaven die op onze leefomgeving afkomen zijn uitdagend, maar bieden ook kansen. Samenwerking is essentieel om die kansen te benutten.

Annika van den Boom, Adviseur (geo)data

Mijn specialiteit? De vertaling van ruimtelijke data, naar duidelijke informatie, waarmee je onderbouwde keuzes kunt maken.

Stan Spapens, Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Met slimme, integrale oplossingen geven we antwoord op de uitdagingen van deze tijd en laten we de wereld goed achter voor onze kinderen.

Samira van Hunen, Consultant Omgevingsadvies

Vanuit mijn passie voor mens en natuur werk ik graag aan het gezamenlijk verbeteren van onze leefomgeving.

Jeremy Slingerland

Senior Adviseur

Niekol Dols

Operations Portfolio Manager

Kevin Jansen

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling & Duurzaamheid

Annika van den Boom

Adviseur (geo)data

Stan Spapens

Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Samira van Hunen

Consultant Omgevingsadvies

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team