Horizontaal Toezicht

 • Verkenning vernieuwend toezicht

  Hoe kan overheidstoezicht op de interne en externe veiligheid een grotere bijdrage leveren aan de veiligheidsprestaties?

  Lees meer
 • Pilot horizontaal toezicht Wet bodembescherming

  Hoe kunnen we de administratieve lasten voor de graafketen verminderen en het ketentoezicht door de omgevingsdienst optimaliseren?

  Lees meer
 • Professionalisering Intern Toezicht (PIT)

  Hoe kan de relatie tussen interne en externe toezichthouders verbeteren door professionalisering van interne toezichthouders?

  Lees meer

Balans tussen dwingen en vertrouwen

Het omgevingsdomein hanteert al 40 jaar een stelsel dat uitgaat van de aanname dat de overheid ondernemers moet dwingen tot duurzaam en veilig produceren. Dit stelsel leidt tot steeds meer regels en striktere handhaving. Als gevolg hiervan ervaren maatschappelijk bewuste ondernemers een toenemende onbalans tussen dwingen en vertrouwen. Stantec ondersteunt deze ondernemers bij het herstellen van die balans.

Maatschappelijke bewuste ondernemers zien zelf het belang van regelnaleving.

Jaap Wijnker Senior Consultant Overheidstoezicht

Plan

Het verrijken van het stelsel met vormen van horizontaal toezicht is complex en vergt ingrepen op meerdere niveaus. Stantec ondersteunt interne toezichthouders (eigenaar, raad van commissarissen, etc.) en hun externe toezichthouders bij het opstellen van een plan van aanpak voor het experimenteren met en/of het implementeren van vormen van horizontaal toezicht en begeleidt de partijen bij de opbouw van de nieuwe toezichtrelatie. Ook branches kunnen de initiatiefnemer of trekker zijn van het proces naar horizontaal toezicht.

Organisatie

De volwassenheid van de compliance-organisatie is een belangrijke conditie voor het functioneren van horizontaal toezicht op de langere termijn. Voor interne toezichthouders is het dan ook van belang dat zij die volwassenheid kennen en blijven ontwikkelen. Met behulp van het ‘Three lines model’ (IIA Nederland) helpt Stantec ondernemers bij het verkrijgen van inzicht, het formuleren van verbeteringen en versterken van de compliance-organisatie.

Control framework

Door het opstellen van een control framework laat een ondernemer aan de externe toezichthouders het verband zien tussen de gevaren in het bedrijfsproces, de risico’s voor de werknemer en omgeving, de mitigerende maatregelen en de wijze waarop de goede werking van maatregelen kan worden getest. Stantec ondersteunt ondernemers bij het opzetten en het implementeren van het control framework en het voeren van de dialoog met de externe toezichthouders over de effectiviteit van de opzet en de implementatie.

Testen en meten

Een ondernemer weet pas zeker dat maatregelen werken als door frequent testen de goede werking wordt aangetoond. Stantec ondersteunt ondernemers bij het opstellen van test- en meetplannen op basis waarvan ondernemers de gewenste zekerheid aan de externe toezichthouders kunnen leveren. Ook ondersteunt zij bij het voeren van de dialoog over de effectiviteit van de operations en over de mate waarin de ondernemer ‘in control’ is.

Attestatie

Maatschappelijk bewuste ondernemers worden door stakeholders soms gevraagd om een opinie uit te brengen over de eigen prestaties. In het geval dat kan worden voldaan aan maatschappelijk aanvaarde richtlijnen voor onafhankelijkheid, voert Stantec een onderzoek uit naar de betrouwbaarheid van de door de ondernemer uitgebrachte informatie. Stantec hanteert daarbij de NBA standaard 3000a voor het uitvoeren van Assurance-opdrachten, bij afwezigheid van een voor het omgevingsdomein geaccepteerde standaard.

Symposium Horizontaal Toezicht

Al enige jaren onderzoekt en experimenteert Stantec met horizontaal toezicht in het omgevingsdomein en wil haar ervaring graag delen tijdens het Symposium Horizontaal Toezicht op 22 juni 2022. In een dagvullend programma bekijken we het thema door de ogen van de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. Wat kan een verrijking betekenen en waarom gingen anderen ons voor? Wat zijn de ervaringen uit verschillende recente innovatieve projecten en pilots op het gebied van horizontaal toezicht? Om daarna met elkaar in gesprek te gaan. Meer info? Stuur een mail
Onze experts

Jaap Wijnker, Senior Consultant Overheidstoezicht

Geef interne toezichthouders die dat verdienen het vertrouwen.
Jaap Wijnker Senior Consultant Overheidstoezicht Lees meer

Niekol Dols, Operations Portfolio Manager

Mijn doel? Verbindend en integraal werken aan maatschappelijke opgaven. Met mensen, en vanuit inhoud. Go big or go home…

Jaap Wijnker

Senior Consultant Overheidstoezicht

Niekol Dols

Operations Portfolio Manager

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team