• Haalbaarheidsstudie hotel Schaluinenhoeve
 • Procesmanager realisatie Business Centre Treeport

Specialistisch onderzoek

Onderzoek als sleutel tot succes

Het doel is het beschermen van onze kwetsbare leefomgeving. Om dat te bereiken, doen onze specialisten onderzoek naar verschillende milieuaspecten die te maken hebben met onze fysieke omgeving: de lucht die we inademen, de bodem waarop we lopen en bouwen, de natuur en het water om ons heen. Op deze manier brengen we de situatie in kaart en kunnen we de knelpunten opsporen en werken naar een oplossing.

Zorg voor het grote geheel, door aandacht voor het kleinste detail.

Maarten Abbenhuis Teammanager Gebouwen & Bedrijven

Akoestisch onderzoek

Een akoestisch onderzoek kan door gemeente, omgevingsdienst of provincie gevraagd worden in het kader van de Wet Geluidhinder (Wgh), het Activiteitenbesluit milieubeheer of de Wet ruimtelijke ordening. Stantec doet onderzoek naar geluid op de arbeidsplaats, horecalawaai, industrielawaai en weg- en railverkeerslawaai. Naast akoestische onderzoeken op stedenbouwkundig niveau kunnen ook akoestische onderzoeken op een kleinere schaal, namelijk op gebouwniveau, noodzakelijk zijn. Ook hierin helpen we graag.

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de invloed van transport of opslag van gevaarlijke stoffen: inrichtingen zoals LPG-tankstations, BEVI-inrichtingen, transportroutes zoals wegen, spoorlijnen en waterwegen, en buisleidingen zoals aardgasleidingen, olieleidingen. Wanneer uw plan nabij een risicobron ligt, kan Stantec vaststellen in hoeverre de risicobron bepalend is voor uw bouwplannen.

Flora & fauna

Onze adviseurs denken graag mee om de natuur als een kans te zien en binnen de wettelijke kaders van de Wet natuurbescherming. Zo realiseert u uw project met behoud van de aanwezige natuurwaarden. Daar waar nodig werken wij samen met gespecialiseerde ecologen voor diensten voor zowel ecologische veldonderzoeken als advisering en ontwerp, zoals: quickscan-wet-natuurbescherming, compensatieplan Natuurnetwerk Nederland, landschappelijke inpassingsplannen, en nader onderzoek beschermde diersoorten.

Luchtkwaliteit- & geuronderzoek

Door middel van wetten en regels probeert de overheid de burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging en stankoverlast. Luchtkwaliteit en geur door bijvoorbeeld veehouderijen zijn milieuaspecten die een rol (kunnen) spelen in het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en in dat kader worden onderzocht. Stantec biedt ondersteuning bij dit soort onderzoeken. Stikstofdepositie, geuronderzoek en onderzoeken luchtkwaliteit.

Trillingsonderzoek

Met industrieterreinen, weg- en railverkeerswegen en bouwlocaties vaak dicht bij gevoelige bestemmingen, is een trillingsonderzoek vaak de enige manier om schade, hinder en/of slecht functioneren te voorkomen. Onze adviseurs ondersteunen bij trillingsmetingen conform de SBR-richtlijn A “Schade aan bouwwerken: 2017", SBR B "Hinder voor personen in gebouwen" en SBR C "Storing in apparatuur". Het team voert ook onderzoek uit naar lichaamstrillingen op de werkplek en trillingen van mechanische installaties.

Materiaalonderzoek & partijkeuringen

Stantec is gecertificeerd voor het uitvoeren van partijkeuringen voor zowel grond als bouwstoffen. Hiertoe zijn wij BRL1000-erkend voor partijkeuringen grond of baggerspecie (protocol 1001) en niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002). We werken samen met geaccordeerde testlaboratoria (o.a. AP04). Daarnaast voert het team asfaltonderzoek (CROW 210), onderzoek asbest in puin en verhardingen (NEN5897), civieltechnische keuringen van grond en bouwstoffen, en compostonderzoek conform Keurmerk Compost uit.

Milieuonderzoek en ruimtelijke ordening

Wanneer uw voorgenomen ontwikkeling niet past binnen het vigerende bestemmingsplan, is een nieuw ruimtelijk plan (bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing) nodig, waarvoor milieuonderzoeken moeten worden uitgevoerd. Soms is de noodzaak van een dergelijk milieuonderzoek in de wet opgenomen, soms is het niet zo zwart-wit en is de motivering belangrijk. Onze adviseurs kunnen beoordelen in hoeverre onderzoeken echt nodig zijn. En we denken mee over een pragmatische oplossing.

Waterhuishouding & geohydrologisch onderzoek

Onze adviseurs voeren meerdere werkzaamheden uit om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en het aanwezige grondwater. Daarnaast begeleiden we bij het beheren en onderhouden van grondwater wanneer er objecten in de grond moeten worden geplaatst. Binnen water kunnen wij u onder andere adviseren over bemalingsadvies, doorlatendheidsonderzoek, drainageadvies, grondwatermonitoring, waterhuishoudkundig rioleringsplan, watertoets. Lees meer

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team