• Land van Dico
 • Opstellen omgevingsplan Best

Stedenbouw & planologie

Oplossingen voor een veranderende omgeving

De ruimte om ons heen verandert voortdurend. Deze veranderingen vragen om sturing, om zorgvuldige afwegingen en om de borging van kwaliteit. We signaleren actief kansen, zetten projecten in gang en spelen in op actuele maatschappelijke vraagstukken. Van communicatie met de omgeving, draagvlak bij relevante stakeholders, tot de toetsing van plannen en een zorgvuldige juridische verankering.

Samen met collega’s en klanten ontwikkelingen en kansen voor beiden mogelijk maken.

Marcel van den Brink Business Line Manager Ruimtelijke Ontwikkeling

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is één van de tools die nodig zijn om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Het biedt niet alleen naar de omgeving inzicht in de kaders waarbinnen een ontwikkeling gerealiseerd kan worden, het is ook het belangrijkste toetsingskader voor omgevingsvergunningaanvragen. Onze bestemmingsplannen zijn altijd maatwerk; toegesneden op de locatie en wensen van de klant. Flexibel en inspelend op de duurzame ontwikkelingen die voor ons liggen.

Inspiratieboek

Wie kent ze niet: starre beeldkwaliteitsplannen, waarin exact staat voorgeschreven welk materiaal gebruikt moet worden. Verspert dit niet de weg voor innovatie en duurzame oplossingen? We kunnen helpen uw ambities waar te maken, zonder exact vast te leggen wat er van de opdrachtnemer wordt verwacht. Onze inspiratieboeken inspireren om anders te denken. Geen toetsingskader, maar een inspiratiebron om samen duurzamer te werken. We verzorgen inspiratieboeken voor thema’s als duurzame gebiedsontwikkeling, beeldkwaliteit gebouwen.

Landschappelijk inpassingsplan

Door nieuwe initiatieven te faciliteren in het buitengebied ontstaan er kansen voor een verdere structuurversterking. Om te zorgen dat dit zorgvuldig en duurzaam gebeurt, schrijven veel overheden voor dat nieuwe initiatieven ‘landschappelijk ingepast’ moeten worden. Maar wat betekent dit? Onze adviseurs helpen bij het beantwoorden van deze vraag. We kwantificeren de inspanningsverplichting en vertalen dit naar een haalbaar en duurzaam ontwerp. Een ontwerp dat past bij de gebiedskarakteristieken van het landschap.

Omgevingsmanagement

Het creëren van draagvlak in de omgeving en het enthousiasmeren van stakeholders is misschien nog wel belangrijker dan het hebben van een goed plan. Onze omgevingsmanagers helpen bij beide: de uitwerking van uw idee, en het realiseren van draagvlak om het idee ook daadwerkelijk uit te voeren. Van de gesprekken met de belangrijkste stakeholders, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, tot het inlichten van bewoners over de plannen.

Omgevingsscan

Een omgevingsscan belicht de financiële, planologische, milieukundige en beleidsmatige kaders waar u rekening mee moet houden. Hiermee testen we de haalbaarheid van een plan of de mogelijkheden voor een locatie. In de omgevingsscan adviseren we over de mogelijke invullingen van een perceel, waarbij op voorhand de kansen worden verkend en de risico’s worden geïnventariseerd. Het resultaat: inzicht in de haalbaarheid van uw plan en een minimalisatie van de risico’s en kosten later in het traject.

Principeverzoek

U heeft goede ideeën over de ontwikkeling van één of meerdere locaties, maar weet niet of de gemeente net zo enthousiast is. Onze adviseurs helpen hier graag bij. We kijken mee naar de haalbaarheid en zoeken naar de meerwaarde, voor u én de betrokken overheden en bewoners. Met het juiste verhaal gaan we samen naar de gemeente, waarna we samen een principeverzoek indienen om het College formeel om medewerking te vragen voor uw plan. En wanneer de verwachte goedkeuring is gekomen, bepalen we samen de meest efficiënte vervolgstrategie.

Stedenbouwkundig ontwerp

Elke ontwikkeling vraagt om een zorgvuldige inpassing in haar omgeving. Maar hoe laat u zien dat uw idee goed is voor haar omgeving? Een sprekend beeld helpt. Een eerste stedenbouwkundige schets, een stedenbouwkundige verkaveling, een 3D-impressie of slechts wat referentiebeelden. Onze ontwerpen onderscheiden zich door een goede dosis realisme. We zorgen niet alleen voor een mooi ontwerp op papier, maar houden ook al rekening met het gebruik na oplevering. Een ontwerp waar u ook echt wat aan heeft, zonder verrassingen achteraf.

Aan de slag met de Omgevingswet

De Omgevingswet staat voor een andere wijze van werken. Voor integraal en flexibel werken, op een eenvoudigere en snellere wijze, op basis van vertrouwen en waarbij het doel weer centraal komt te staan. Een manier van werken die centraal staat bij onze projecten. We zien de Omgevingswet dan ook als een middel om ruimtelijke initiatieven en duurzame ontwikkelingen op een eenvoudigere wijze mogelijk te maken.

Iedereen krijgt hoe dan ook met de Omgevingswet te maken. We kunnen gezamenlijk met u een plan van aanpak opstellen voor de verschillende acties die nodig zijn om voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Het is belangrijk deze acties eenvoudig en praktisch in te steken. Misschien wilt u alvast experimenteren met de nieuwe regelgeving door middel van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte of gebruik maken van geo-informatie bij het opstellen van een omgevingsvisie of omgevingsplan. We gaan graag met u aan de slag met deze acties. 

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team